Sunday, 11 December 2011

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN

APA ITU KESAHAN?
merujuk kepada darjah ketepatan proses penaksiran menaksir konsep yang tertentu yang hendak diukur penilai. Kesahan mementingkan kejayaan penaksiran mengukur apa yang hendak diukur penilai.

KESAHAN TERBAHAGI KEPADA DUA IAITU:
 1)Kesahan Instrumen ~Instrumen mengukur apa yang sepatutnya diukur
                     a)Sesuai (approriate)
                     b)Bermakna (meaningful)
                     c)Berguna (useful)

2)Kesahan inferens/kesimpulan 
        ~Instrumen yang sah membolehkan inferens/kesimpulan yang betul/sah dibuat
        ~ bergantung kepada proses2 sebelum ini.
       ~ banyak bergantung dgn kesahan instrumen


KESAHAN INSTRUMEN YANG MEMPENGARUHI KESAHAN INSTRUMEN
 1) Kesahan Kandungan / muka
~ ditentukan dgn merujuk persetujuan pakar  sama ada item / soalanyg dipilih / dibina itu mewakili aspek yg hendak di ukur.
~ kesahan kandungan perlu ditentukan bg instrumen mengukur penguasaan isi kandungan @ kemahiran tertentu.
~ tidak melibatkan prosedur statistik
~ eg: merujuk kepada ujian mengenai kefahaman = wat soalan tentang satu2 kefahaman. jd pakar akan sahkan bentuk soalan yg dibina.

2) Kesahan Kriteria
~ merujuk kepada sejauh mana alat pngukur (eg: usaha, kretiviti) dpt hasilkan skor yg ada hubungn dgn beberapa kriteria luaran yg ditetapkan.
~ melibatkan prosedur kuantitatif yg melibatkan pengiraan pekali kolerasi antara satu @ lebih pembolehubah kriteria
~ pembolehubah kriteria (pencapaian akademik,prestasi dlm latihan tertentu, prestasi kerja, rating) ialah kriteria yg dibuat perbandingan dgn aspek yg hendak diukur
~ Pembolehubah peramal (kecerdasan, aptitud, personaliti) ialah aspek yang hendak diukur atau ditentukan statusnya pada masa akan datang

 FAKTOR MEMPENGARUHI KESAHAN
- Arahan kurang jelas
- Perbendaharaan kata dan struktur ayat sukar difahami
-Masa yang diberikan tidak mencukupi
-Aras kesukaran yang kurang sesuai
-Item ujian yang dibina kurang baik
-Item ujian kurang sesuai bagi aras kemahiran yang dikehendaki
-Bilangan item tidak mencukupi
-Susunan item kurang tepat
-Susunan jawapan (ujian objektif) boleh diramalkan

3) Kesahan Konstruk/gagasan
- Merujuk sejauh mana alat pengukur dapat mengukur sesuatu aspek berasaskan teori
- Kepekaan alat pengukur mengukur aras atau dimensi berlainan aspek yang hendak diukur
- Misalnya mampukah soal selidik mengukur aras kerisauan atau ia hanya mengukur kewujudan atau ketiadaannya?

CARA MENENTUKAN  KESAHAN KONSTRUK
- Kesahan korelasi
- Analisis faktor
- Kesahan konvergen dan kesahan diskriminan

APA ITU KEBOLEHPERCAYAAN?
Merujuk kepada ketekalan (consistency) alat pengukur dalam mengukur aspek yang hendak diukur


PENENTUAN KEPERCAYAAN

1)Kaedah Uji-Uji Semula(Test-retest method)
- Beri ujian yang sama dua kali pada masa yang berlainan. Selepas itu tentukan korelasi Pearson (analis perujian spss) antara pasangan skor yang diperolehi setiap pelajar (uji, uji semula)


2)Ukuran Kesetaraan (Equivalent form)
-Menggunakan dua ujian yang berlainan tetapi setara yang ditadbir pada hari yang sama. Selepas itu tentukan korelasi Pearson antara pasangan skor yang diperolehi setiap pelajar

3)Ketekalan antara Pemeriksa (Interrater Reliability)
- Ujian yang sama diperiksa oleh dua atau lebih pemeriksa dan skor yang diberi oleh setiap pemeriksa dibandingkan dengan pemeriksa lain. Tidak perlu bagi soalan objektif yang hanya ada satu jawapan tepat.

4)Ketekalan Dalaman (Internal Consistency)
-Menggunakan formula (Kuder-Richardson - ada satu jawapan tepat contohnya ujian objektif ty ttg kefahaman fizik) atau pekali alfa (Cronbach Alpha - mengukur instrumen yg xde jawapan tepat contohnya ukur sikap terhadap fizik, politik sekarang)

5)Kaedah Belah Dua (Split Half Method)
-Ujian yang sama dibahagi dua dan skor bagi setiap bahagian ditentukan korelasinya

FAKTOR YG MEMPENGARUHI KEBOLEHPERCAYAAN
~ Panjang ujian – lebih panjang ujian lebih tinggi kebolehpercayaannya – mengurangkan pengaruh tekaan
~ Item dipanjangkan dengan menambah item-item yang mempunyai kualiti yg sama dengan item sedia ada (lama @ sekejap)
~ Waktu mengadakan ujian (siang hari, lepas makan)
~ Jenis ujian – esei dan objektif (esei lebih kebolehpercayaan)
~ Skema pemarkahan dan pemeriksa (bertauliah @ x bertauliah)

KAITAN ANTARA KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN
~ Ujian perlu sah dan mempunyai kebolehpercayaan untuk membolehkan kesimpulan/inferen yang dibuat daripada skor yang diperolehi itu sah.
~ Kesahan akan memastikan ujian yang dibina itu menepati matlamat atau objektif ujian itu dibina, manakala kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian.
~ Ujian yang sah semestinya ada kebolehpercayaan kerana ia perlu ada kebolehpercayaan dahulu barulah dikira sah.
~ Namun, ujian yang ada kebolehpercayaan tidak semestinya sah.
~ Kesahan lebih penting daripada kebolehpercayaan.

Wednesday, 7 December 2011

Teknik Memupuk Pemikiran Analitikal dan Kreatif

refresh22222!!!

 • Pembelajaran Inkuiri
 • Pembelajaran Berasakan Pemikiran(Thinking Base Learning)
 • Pembelajaran Berasaskan Masalah( Problem Base Learning)
 • Pembelajaran Koperatif
 • Pembelajaran Berasakan Projek(Project base Learning)

1. Pembelajaran berasaskan inkuiri adalah satu kaedah pembelajaran yang dimulai dengan satu persoalan utama dan memerlukan pelajar merancang, menyiasat, menganalisis data, menjawap soalan dan berkongsi maklumat.

2. Pembelajaran Berasakan Pemikiran ialah satu kaedah pembinaan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis secara terus atau eksplisit

3. PBL ialah pembelajaran yang dimulakan dengan satu masalah yang berkaitan dengan dunia sebenar dan mempunyai beberapa penyelesaian

4. Pembelajaran Koperatif ialah pembelajaran yang memerlukan pelajar bekerja dalam kumpulan yang dibahagikan secara heterogenous untuk mencapai matlamat yang sama berasaskan 5 prinsip pembelajaran koperatif iaitu saling bergantungan secara positif, akauntabiliti atau penanggungjawaban individu, interaksi bersemuka, pengajaran kemahiran sosial secara eksplisit, pemprosesan kumpulan.

5. Pembelajaran berasaskan projek ialah kaedah pembelajaran dimana pelajar melakukan projek dan menghasilkan produk

Maksud Pemikiran:

Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami

Pemikiran analitik merupakan satu operasi kognitif yang memerlukan kita melihat sesuatu butiran secara mendalam dan terperinci

Pemikiran Kreatif
 • Kecekapan menggunakan minda untukMenjana dan menghasilkan idea
 • Mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai  sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.
 • Menerokai dan mencari makna, pemahaman dan penyelesaian masalah

Kaedah analogi diguna untuk membina jambatan konsep untuk pelajar bagi menghubungkan apa yang diketahui (konsep analog) dengan apa yang baru (konsep target).

Terdapat 6 langkah utama dalam Model Pengajaran dengan Analogi (Glynn, 1995)
 1.  Perkenalkan konsep target
 2.   Ulang kaji konsep analog
 3. Kenal pasti ciri-ciri relevan konsep target dan analog
 4.   Petakan ciri yang serupa
 5. Tunjukkan di mana analogi tidak lagi sepadan
 6.  Buat kesimpulan
Contoh analog dan target:
Solar System (Analog)
Atom (Target)
Sun
Nucleus
Planets
Electrons
Sun attract Planet
Nucleus attract electron
Sun is more massive than planet
Nucleus is more massive than electron

Tuesday, 6 December 2011

Penaksiran, Pengujian, Pengukuran dan Penilaian

Penaksiran
Penaksiran ialah proses mengumpul data tentang apa yang pelajar tahu dan apa yang mereka boleh lakukan.

Tujuan dan Jenis Penaksiran:


TUJUAN
JENIS
Mengenal pasti kelemahan dan kesediaan belajar
Penaksiran diagnostik
Mempelbagaikan penaksiran secara berkala bagi tujuan penaksiran sumatif
Penaksiran formatif (formative assessment)
Membantu pelajar belajar secara berterusan
Penaksiran untuk pembelajaran (assessement for learning dan assessment as learning)
Memberi gred
Melapor kepada pihak luar
Membuat keputusan tentang sesuatu tindakan
Penaksiran sumatif (summative assessment) atau penaksiran hasil pembelajaran (assessment of learning)


Perbezaan Assessmment for Learning dan Assessment as LearningAssessment for learning
Assessment as learning
Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan kriteria yang merujuk kepada hasil pembelajaran yang diharapkan
Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan prestasi kendiri sebelumnya


Pengkelasan mengikut darjah keutamaan antara faktor ekonomi, ketulenan (autentik), dengan kebolehpercayaan.


Faktor  yang diutamakan
Jenis
Ketulenan (authenticity)
Penaksiran autentik atau penaksiran alternatif
Ekonomi dan kebolehpercayaan
Penaksiran konvensional/ tradisional atau pengujian


Penaksiran Diagnostik dapat mengetahui kemlemahan dan kesediaan pelajar dengan melakukan ujian diagnostik

Penaksiran Sumatif untuk mengumpul data apa yang pelajar tahu di sesuatu unit di setiap akhir topik, akhit semester dan sebagainya.

Penaksiran Formatif
dapat mempelbagaikan penaksiran secara berskala bagi tujuan penaksiran sumatif

Pengujian
Pengujian ialah proses mengumpul data secara sistematik di bawah keadaan yang terkawal dan seragam.

Pengukuran
proses dimana skala standard @ alat pengukur diaplikasikan kepada objek, peristiwa atau keadaan contohnya memberi markah.

Penilaian ialah proses membandingkan data (pengukuran) kepada satu standard @ kriteria dengan tujuan menentukan kualiti atau nilai harganya.

Thursday, 17 November 2011

Prezi... i'm not crazy!

salam mahabbah semua...

isnin lalu (14/11/2011), DrNurul telah memberikan satu tugasan mengenai Problem Based Learning..
menyelesaikan masalah berkaitan Saya, Media dan Teknologi..
Dr memperkenalkan kami dgn media baru iaitu prezi..
salah satu medium yg amat sesuai utk presentation.
kalo dulu kita guna power point..
jom sekarang kita berubah ke prezi...

mula2 nak buat Crazy sekejap... Prezi make me crazy...hoho

alhamdulillah dpt siapkan...
terima kaseh kepada Fatinah sebab dia sabo mngejar dan melayan kerenah saya...

ni link ke prezi saya...saya, teknologi dan media

Wednesday, 16 November 2011

Pembelajaran koperatifPembelajaran koperatif ini merupakan satu kaedah pembelajaran dimana pelajar belajar dalam satu kelompok kumpulan dan terdapat 5 prinsip dalam pembelajaran koperatif ini iaitu:

1) Saling bergantung secara positif
# setiap ahli kumpulan adalah bergantung antara satu sama yang lain. semua ahli kumpulan perlu mengambil berat tentang pembelajaran dari diri sendiri dan juga rakan-rakan.

2) penanggujawaban individu
# setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab bukan untuk mencapai matlamat, tetapi juga bertujuan memastikan bahawa setiap ahli menjadi individu yang lebih berkebolehan. maksudnya ahli tersebut tidak bergantung kepada kumpulan itu sahaja malahan kalau sendiri sahaja pun dia boleh melakukannya.

3) Interaksi bersemuka
#ahli kumpulan perlu duduk berdekatan dan berinteraksi di antara satu sama yang lain secara bersemuka supaya mereka dapat membantu, menggalak dan seterusnya meningkatkan usaha antara satu sama yang lain.

4) Pengajaran kemahiran sosial secara Ekplisit
#memberitahu peraturan atau arahan tersebut secara terus, tersurat dan jelas.

5) Pemprosesan kumpulan.
# melakukan penilaian ke atas pencapaian kumpulan itu sendiri....

teknik dalam pembelajaran KOPERATIF
1)STAD(student team achievement division)
2)GI(group investigation)
3)TGT(teams group tournaments)
4)TAI(team accelerated instruction)
5)NUMBER HEADS TOGETHER
6) JIGSAW Teknik JIGSAW adalah teknik yang digunakan oleh dr untuk menjalankan kelas kami pada hari ini. Kaedah pembelajaran berasakan teknik JIGSAW adalah seperti berikut:

1) kami duduk seramai 5 orang dalam satu kumpulan. kumpulan ini merupakan kumpulan (ASAL).

2) kemudian, dalam kumpulan tersebut, setiap ahli kumpulan diberi nombor iaitu 1-5.

3) selepas itu, semua ahli kumpulan keluar daripada kumpulan ASAL dan membentukkumpulan pakar PAKAR daripada no yang telah diberikan tadi. maksud nya, semua ahli yang bernombor 1 bagi setiap kumpulan ASAL akan menjadi satu kumpulan PAKAR. begitu juga dengan nombor yang lain.

4)dalam kumpulan PAKAR, kami telah dibahagikan dengan teknik2 pembelajaran koperatif dan kumpulan aku telah mendapat teknik TAI dan menerangkan prinsip2 dalam pembelajaran koperatif. seterusnya, semua ahli kumpulan dalam kumpulan PAKAR perlu mencari maklumat dan mahir dalam teknik TAI. kami telah diberikan masa selama 20 minit.

5) setelah selesai 20 minit. kami kembali semula ke dalam kumpulan ASAL dan setiap kumpulan diberikan masa 30 minit untuk menerangkan semula semua teknik2 pembelajaran koperatif dalam kumpulan ASAL masing2 dengan mengikut nombor masing2.

6) selepas selesai perbincangan dalam kumpulan ASAL dan semua ahli kumpulan telah mengetahui prinsip2 pembelajaran koperatif serta teknik2nya. dr nurul pun mengadakan satu penilaian melalui soalan yang diberikannya. terdapat 3 soalan dan dr akan memberikan markah bonus kepada kumpulan yang mendapat markah paling tinggi.
terdapat 3 soalan, untuk soalan pertama dr akan memilih 1 nombor contohnya no 1. jadi semua ahli kumpulan yang bernombor 1 dalam setiap kumpulan perlu bangun dan menjawab soalan 1 tersebut dan begitu juga dengan soalan yang ke 2 dan ketiga. setelah semua soalan dijawab. markah akan dijumlahkan kesemuanya dan kumpulan yang mempunyai markah paling tinggi akan mendapat ganjaran markah bonus tersebut.

nanti sy poskan sal 5 lg tu ea... ^_^

Problem Based Learning

hari ni belajar PROBLEM BASED LEARNING (PBL)..

what is PBL???
PBL is a istructional ill-structured (teaching method) that uses real life ill-structured problem as the impetus for learning....

PBL is guided by teacher. teacher act as fasilitator that guides student to generate ideas by using thinking template such as FILA CHART
Thinking template (FILA CHART) is use because is help the student what they know, what they don't know and what they need to find out the problem.

F- Facts of the probelem
I - ideas of the problem
L - learning issues
A - action plan to solve the problem

fuh penat otak memikiq!

Wednesday, 26 October 2011

REFLEKSI KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN

 Pengenalan Kemahiran Mikropengajaran.

Terdapat 9 kemahiran mikropengajaran utama:
1.Memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea)
2.Menyoal
3.Menerang
4.Memperkukuh
5.Membuat demonstrasi
6.Mengendali perbincangan
7.Mengendali kerja amali
8.Menutup pengajaran
9.Membuat refleksi

Memulakan pengajaran (termasuk mencungkil idea)
Tujuan memulakan pengajaran ini ialah untuk:
1) Menarik minat pelajar
2) Membantu pelajar bersedia samada dari segi kognitif atau efektif
3) Memperkenalkan objektif pembelajaran
4)Membina aliran pemikiran
5) Mengetahui pengetahuan & miskonsepsi pelajar

Menyoal

Tujuan menyoal :
¨Memulakan inkuiri
¨Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran
¨Menarik perhatian pelajar dan menimbulkan sifat ingin tahu
¨Menumpukan perhatian pelajar kepada sesuatu idea atau konsep
¨Menggalakkan pelajar bertanya soalan
¨Membina kemahiran berfikir
¨Meminta penjelasan idea pelajar
¨Mengenal pasti dan menangani miskonsepsi
¨Mentaksir kefahaman pelajar
Langkah menyoal
1) Ajukan soalan
2) beri masa berfikir
3) Pilih pelajar utk menjawab
4) Beri respon/ reaksi jawapan pelajar
5) Tekankan/ buat ringkasan jawapan pelajar yg mudah difahami
Menerang
Jenis-jenis penerangan
¨Penaakulan
¤Menggunakan proses logik untuk menjawab soalan
¤Menstruktur semula konsep atau idea
¨Interpretatif
¤Menghuraikan maksud sesuatu istilah atau penyataan
¤Idea, konsep, prinsip, atau teori
¨Diskriptif
¤Menghuraikan proses, struktur, dan prosedur
¤Arahan jelas langkah-langkah menjalankan sesuatu
Memperkukuh
Tujuan memperkukuh
¨Meningkatkan interaksi bilik darjah
¨Memperbaiki disiplin bilik darjah
¨Memotivasi pelajar
¨Meningkatkan keyakinan pelajar
¨Mengubah atau mengubah suai kelakuan pelajar secara positif
¨Meningkatkan kefahaman pelajar
Membuat demonstrasi
Tujuan membuat demonstrasi
¨Mengajak pelajar menjalankan inkuiri terbimbing
¨Membantu pelajar membina kefahaman
¨Merangsang pemikiran kritis dan kreatif
Mengendalikan perbincangan
Tujuan mengadakan perbincangan
¨Melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran
¨Melibatkan pelajar dalam proses menyelesaikan masalah saintifik berbanding mengajar isi kandungan
¨Memperkukuhkan pembelajaran
¨Meransang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
¨Memberi maklum balas pantas kepada guru tentang kefahaman pelajar
Mengendalikan kerja amali
Tujuan menjalankan amali
¨Meningkatkan penguasaan isi kandungan
¨Memberi peluang pelajar mengalami tabii, kaedah, dan semangat sains
¨Membina kemahiran dan sikap saintifik
¨Membina kemahiran berfikir kritis dan kreatif
¨Membina kemahiran praktik yang generik
¨Membina pengetahuan sains secara empirik
¨Membina kemahiran bekerja dalam kumpulan
Menutup pengajaran
¨Aspek Kognitif
  Melihat semula/meperkukuh dan meringkaskan hasil pembelajaran
  Menaksir kefahaman pelajar. Cuba jadikan pengakhiran pelajaran sesuatu yang tidak dapat dilupakan
  Pelajar membuat refleksi ke atas apa dan bagaimana mereka belajar dan membuat kesimpulan
  Membuat perkaitan dengan pelajaran akan datang
  Memberi kerja rumah/pembacaan yang sesuai
¨Aspek Sosial
  Nilai afektif: Perasaan mencapai kejayaan dan keseronokan pengalaman belajar. Cuba jadikan pelajar berasa apa yang mereka pelajari itu penting dan istimewa
Membuat refleksi
Tujuan membuat refleksi
¨Mengenal pasti isu/masalah yang mungkin dihadapi bagi tujuan penambahbaikan
¨Mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
¨Merangka tindakan penambahbaikan dari sudut peribadi dan profesionalisme

~SAYA NAK JADI CIKGU YG BAIK~
Monday, 10 October 2011

tugasan baru

hari ini Dr.Nurul memberi satu lagi tugasan kpd km.
tugasan ini merangkumi 50% markah subjek KPD3016
mantop3... need too struggle muggle.. yeah!!!!

kumpulan sy kena wat tajuk paling senang dalam dunia (dr.Nurul cakap)
~kepala pikir senang sgt kah???~huhu


tugasan perlu dihantar utk disemak pada minggu ke-9...yg hanya lengkap utk 3 lesson plan...

Allahu yassir, wa la tuassir

Friday, 7 October 2011

REFLEKSI PjBL

Berlalu sudah 3 minggu yg telah diperuntukkan utk km menyiapkan tugasan Project based learning.
Banyak yg kami perolehi sepanjang menjalankan project ini. Bukan calang2 project...

apa yg sy perolehi

1) Penggunaan blog, wikispace & lain2 seperti google documen, yahoo answer..
sepanjang menjalankan project, Dr Nurul mewajibkan km membuat blog dan wikispace. Penubuhan Blog adalah bertujuan untuk km berkongsi ilmu ttg apa yg km pelajari dalam kelas dan apa yg km perolehi sepanjang km menjalankan project ini. Manakala wikispace pula adlah laman sesawang utk km berdiskusi,menjana idea dan pendapat bersama.

2) kemahiran komunikasi
Antara kaedah yang dilakukan sepanjang menjalankan projek ini ialah kaedah temubual dgn masyarakat luar, pensyarah dan pelajar. melalui kaedah ini, ia malatih km akan kemahiran komunikasi.

3) Keyakinan diri ketika perbentangan project
Saya pasti semua org gemuruh tika berucap dihadapan apatah lg berucap berkaitan dgn fakta. Salah fakta, org yg mendengar pasti memberi respon membetulkannya. keyakinan diri sgt penting ketika melakukan perbentangan. Yakin berucap dan yakin apa yg diucapkan. Bila yakin itu ada, maka sudah tentu perbentangan dan penyampaian jelas utk pendengar.

4) berfikiran kreatif dn kritis terhadap masa depan negara
berfikiran kreatif terhadap tugasan yg diberi. Kreatif utk membuat perbentangan projek, kreatif utkmenarik minat masyarakat luar terhadapt tenaga nuklear. Kreatis pula memikirkan masa depan negara. Harus berfikir 360 darjah... ^_^

5) semangat kerjasama dgn rakan kumpulan
apa yg penting???
kerjasama.. yes!
kerjasama antara kumpulan dpt dipupuksepanjang menjalankan tugasan. tiada kerjasama projek ibarat tiada apa2.

6) nilai-nilai murni
byk nilai2 murni yg km perolehi..terima kaseh semua!

secara keseluruhannya, projek ni membuka ruang dan minda kami utk berfikiran lebih jauh. Terlalu banyak manfaat yg km perolehi sepanjang menjalankan projek ini. 3 minggu dirasakan terlalu singkat utk menyiapakan tugasan ini. 

Terima kaseh Dr Nurul!!