Sunday, 11 December 2011

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN

APA ITU KESAHAN?
merujuk kepada darjah ketepatan proses penaksiran menaksir konsep yang tertentu yang hendak diukur penilai. Kesahan mementingkan kejayaan penaksiran mengukur apa yang hendak diukur penilai.

KESAHAN TERBAHAGI KEPADA DUA IAITU:
 1)Kesahan Instrumen ~Instrumen mengukur apa yang sepatutnya diukur
                     a)Sesuai (approriate)
                     b)Bermakna (meaningful)
                     c)Berguna (useful)

2)Kesahan inferens/kesimpulan 
        ~Instrumen yang sah membolehkan inferens/kesimpulan yang betul/sah dibuat
        ~ bergantung kepada proses2 sebelum ini.
       ~ banyak bergantung dgn kesahan instrumen


KESAHAN INSTRUMEN YANG MEMPENGARUHI KESAHAN INSTRUMEN
 1) Kesahan Kandungan / muka
~ ditentukan dgn merujuk persetujuan pakar  sama ada item / soalanyg dipilih / dibina itu mewakili aspek yg hendak di ukur.
~ kesahan kandungan perlu ditentukan bg instrumen mengukur penguasaan isi kandungan @ kemahiran tertentu.
~ tidak melibatkan prosedur statistik
~ eg: merujuk kepada ujian mengenai kefahaman = wat soalan tentang satu2 kefahaman. jd pakar akan sahkan bentuk soalan yg dibina.

2) Kesahan Kriteria
~ merujuk kepada sejauh mana alat pngukur (eg: usaha, kretiviti) dpt hasilkan skor yg ada hubungn dgn beberapa kriteria luaran yg ditetapkan.
~ melibatkan prosedur kuantitatif yg melibatkan pengiraan pekali kolerasi antara satu @ lebih pembolehubah kriteria
~ pembolehubah kriteria (pencapaian akademik,prestasi dlm latihan tertentu, prestasi kerja, rating) ialah kriteria yg dibuat perbandingan dgn aspek yg hendak diukur
~ Pembolehubah peramal (kecerdasan, aptitud, personaliti) ialah aspek yang hendak diukur atau ditentukan statusnya pada masa akan datang

 FAKTOR MEMPENGARUHI KESAHAN
- Arahan kurang jelas
- Perbendaharaan kata dan struktur ayat sukar difahami
-Masa yang diberikan tidak mencukupi
-Aras kesukaran yang kurang sesuai
-Item ujian yang dibina kurang baik
-Item ujian kurang sesuai bagi aras kemahiran yang dikehendaki
-Bilangan item tidak mencukupi
-Susunan item kurang tepat
-Susunan jawapan (ujian objektif) boleh diramalkan

3) Kesahan Konstruk/gagasan
- Merujuk sejauh mana alat pengukur dapat mengukur sesuatu aspek berasaskan teori
- Kepekaan alat pengukur mengukur aras atau dimensi berlainan aspek yang hendak diukur
- Misalnya mampukah soal selidik mengukur aras kerisauan atau ia hanya mengukur kewujudan atau ketiadaannya?

CARA MENENTUKAN  KESAHAN KONSTRUK
- Kesahan korelasi
- Analisis faktor
- Kesahan konvergen dan kesahan diskriminan

APA ITU KEBOLEHPERCAYAAN?
Merujuk kepada ketekalan (consistency) alat pengukur dalam mengukur aspek yang hendak diukur


PENENTUAN KEPERCAYAAN

1)Kaedah Uji-Uji Semula(Test-retest method)
- Beri ujian yang sama dua kali pada masa yang berlainan. Selepas itu tentukan korelasi Pearson (analis perujian spss) antara pasangan skor yang diperolehi setiap pelajar (uji, uji semula)


2)Ukuran Kesetaraan (Equivalent form)
-Menggunakan dua ujian yang berlainan tetapi setara yang ditadbir pada hari yang sama. Selepas itu tentukan korelasi Pearson antara pasangan skor yang diperolehi setiap pelajar

3)Ketekalan antara Pemeriksa (Interrater Reliability)
- Ujian yang sama diperiksa oleh dua atau lebih pemeriksa dan skor yang diberi oleh setiap pemeriksa dibandingkan dengan pemeriksa lain. Tidak perlu bagi soalan objektif yang hanya ada satu jawapan tepat.

4)Ketekalan Dalaman (Internal Consistency)
-Menggunakan formula (Kuder-Richardson - ada satu jawapan tepat contohnya ujian objektif ty ttg kefahaman fizik) atau pekali alfa (Cronbach Alpha - mengukur instrumen yg xde jawapan tepat contohnya ukur sikap terhadap fizik, politik sekarang)

5)Kaedah Belah Dua (Split Half Method)
-Ujian yang sama dibahagi dua dan skor bagi setiap bahagian ditentukan korelasinya

FAKTOR YG MEMPENGARUHI KEBOLEHPERCAYAAN
~ Panjang ujian – lebih panjang ujian lebih tinggi kebolehpercayaannya – mengurangkan pengaruh tekaan
~ Item dipanjangkan dengan menambah item-item yang mempunyai kualiti yg sama dengan item sedia ada (lama @ sekejap)
~ Waktu mengadakan ujian (siang hari, lepas makan)
~ Jenis ujian – esei dan objektif (esei lebih kebolehpercayaan)
~ Skema pemarkahan dan pemeriksa (bertauliah @ x bertauliah)

KAITAN ANTARA KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN
~ Ujian perlu sah dan mempunyai kebolehpercayaan untuk membolehkan kesimpulan/inferen yang dibuat daripada skor yang diperolehi itu sah.
~ Kesahan akan memastikan ujian yang dibina itu menepati matlamat atau objektif ujian itu dibina, manakala kebolehpercayaan pula memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian.
~ Ujian yang sah semestinya ada kebolehpercayaan kerana ia perlu ada kebolehpercayaan dahulu barulah dikira sah.
~ Namun, ujian yang ada kebolehpercayaan tidak semestinya sah.
~ Kesahan lebih penting daripada kebolehpercayaan.

Wednesday, 7 December 2011

Teknik Memupuk Pemikiran Analitikal dan Kreatif

refresh22222!!!

 • Pembelajaran Inkuiri
 • Pembelajaran Berasakan Pemikiran(Thinking Base Learning)
 • Pembelajaran Berasaskan Masalah( Problem Base Learning)
 • Pembelajaran Koperatif
 • Pembelajaran Berasakan Projek(Project base Learning)

1. Pembelajaran berasaskan inkuiri adalah satu kaedah pembelajaran yang dimulai dengan satu persoalan utama dan memerlukan pelajar merancang, menyiasat, menganalisis data, menjawap soalan dan berkongsi maklumat.

2. Pembelajaran Berasakan Pemikiran ialah satu kaedah pembinaan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis secara terus atau eksplisit

3. PBL ialah pembelajaran yang dimulakan dengan satu masalah yang berkaitan dengan dunia sebenar dan mempunyai beberapa penyelesaian

4. Pembelajaran Koperatif ialah pembelajaran yang memerlukan pelajar bekerja dalam kumpulan yang dibahagikan secara heterogenous untuk mencapai matlamat yang sama berasaskan 5 prinsip pembelajaran koperatif iaitu saling bergantungan secara positif, akauntabiliti atau penanggungjawaban individu, interaksi bersemuka, pengajaran kemahiran sosial secara eksplisit, pemprosesan kumpulan.

5. Pembelajaran berasaskan projek ialah kaedah pembelajaran dimana pelajar melakukan projek dan menghasilkan produk

Maksud Pemikiran:

Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami

Pemikiran analitik merupakan satu operasi kognitif yang memerlukan kita melihat sesuatu butiran secara mendalam dan terperinci

Pemikiran Kreatif
 • Kecekapan menggunakan minda untukMenjana dan menghasilkan idea
 • Mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai  sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.
 • Menerokai dan mencari makna, pemahaman dan penyelesaian masalah

Kaedah analogi diguna untuk membina jambatan konsep untuk pelajar bagi menghubungkan apa yang diketahui (konsep analog) dengan apa yang baru (konsep target).

Terdapat 6 langkah utama dalam Model Pengajaran dengan Analogi (Glynn, 1995)
 1.  Perkenalkan konsep target
 2.   Ulang kaji konsep analog
 3. Kenal pasti ciri-ciri relevan konsep target dan analog
 4.   Petakan ciri yang serupa
 5. Tunjukkan di mana analogi tidak lagi sepadan
 6.  Buat kesimpulan
Contoh analog dan target:
Solar System (Analog)
Atom (Target)
Sun
Nucleus
Planets
Electrons
Sun attract Planet
Nucleus attract electron
Sun is more massive than planet
Nucleus is more massive than electron

Tuesday, 6 December 2011

Penaksiran, Pengujian, Pengukuran dan Penilaian

Penaksiran
Penaksiran ialah proses mengumpul data tentang apa yang pelajar tahu dan apa yang mereka boleh lakukan.

Tujuan dan Jenis Penaksiran:


TUJUAN
JENIS
Mengenal pasti kelemahan dan kesediaan belajar
Penaksiran diagnostik
Mempelbagaikan penaksiran secara berkala bagi tujuan penaksiran sumatif
Penaksiran formatif (formative assessment)
Membantu pelajar belajar secara berterusan
Penaksiran untuk pembelajaran (assessement for learning dan assessment as learning)
Memberi gred
Melapor kepada pihak luar
Membuat keputusan tentang sesuatu tindakan
Penaksiran sumatif (summative assessment) atau penaksiran hasil pembelajaran (assessment of learning)


Perbezaan Assessmment for Learning dan Assessment as LearningAssessment for learning
Assessment as learning
Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan kriteria yang merujuk kepada hasil pembelajaran yang diharapkan
Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan prestasi kendiri sebelumnya


Pengkelasan mengikut darjah keutamaan antara faktor ekonomi, ketulenan (autentik), dengan kebolehpercayaan.


Faktor  yang diutamakan
Jenis
Ketulenan (authenticity)
Penaksiran autentik atau penaksiran alternatif
Ekonomi dan kebolehpercayaan
Penaksiran konvensional/ tradisional atau pengujian


Penaksiran Diagnostik dapat mengetahui kemlemahan dan kesediaan pelajar dengan melakukan ujian diagnostik

Penaksiran Sumatif untuk mengumpul data apa yang pelajar tahu di sesuatu unit di setiap akhir topik, akhit semester dan sebagainya.

Penaksiran Formatif
dapat mempelbagaikan penaksiran secara berskala bagi tujuan penaksiran sumatif

Pengujian
Pengujian ialah proses mengumpul data secara sistematik di bawah keadaan yang terkawal dan seragam.

Pengukuran
proses dimana skala standard @ alat pengukur diaplikasikan kepada objek, peristiwa atau keadaan contohnya memberi markah.

Penilaian ialah proses membandingkan data (pengukuran) kepada satu standard @ kriteria dengan tujuan menentukan kualiti atau nilai harganya.